Nhật ký hành trình

Chứa đựng tất cả cảm xúc, câu chuyện và đổi thay từ lăng kính trẻ của thành viên tham gia hành trình. Đó có thể là câu chuyện của trẻ em, người già, thầy cô hoặc bâng quơ một người lạ đồng ý cho nhóm ngủ nhờ qua đêm.